Galéria HIT vznikla z iniciatívy neziskového občianskeho združenia KARTEL v roku 2003. Aktivity galérie umožňujú odbornej i širokej laickej verejnosti konfrontáciu s aktuálnymi trendami súčasného vizuálneho umenia. Majú za cieľ dynamizáciu lokálnej umeleckej scény a súčasne podnietenie interkulturálnej a medzinárodnej výmeny, motivujúcej vznik nových projektov. Hlavným cieľom je rozširovanie povedomia o súčasnom umení na Slovensku a v okolitých krajinách, kultúrna výmena, vytvorenie platformy pre diskusiu o rôznorodých prejavoch súčasného umenia v stredoeurópskom kontexte a realizovanie projektov v spolupráci so širším umelecko - teoretickým okruhom s generačnými presahmi.

Hlavné aktivity Galérie HIT

- realizácia výstav slovenských vizuálnych umelcov mladej a nastupujúcej generácie (prezentujúcich tvorbu jednotlivcov, výstavy monografické aj skupinové)

- realizácia výstav zahraničných vizuálnych umelcov (výmenné projekty, hosťujúci umelci)

- mapovanie aktuálnych trendov vo výtvarnom umení, reflexia najnovších umeleckých a teoretických stratégií u nás i v okolitých krajinách