Edukačný program galérie HIT je projektom zameraným na zostavenie špecifického programu pre návštevníkov, ktorý reflektuje súčasné slovenské a svetové výtvarné umenie. Prostredníctvom rôznych aktivít, ako sú komentované prehliadky v galérii HIT, organizácia diskusných panelov,
či neformálnych stretnutí s umelcami, sa galéria snaží o prehĺbenie záujmu o umenie, ale aj o priblíženie odborných umeleckých tém širšiemu publiku. Sme presvedčení, že vizuálne umenie ako prax súčasnosti aktivuje sociálny priestor, medziľudské vzťahy a produkuje vlastnú citlivosť k veciam a tiež politický rozmer. Prostredníctvom komentovaných prehliadok, kde existuje priama diskusia a konfrontácia diváka s umelcom (hlavne v dobe expandovania virtuálnych sociálnych sietí a diskusných fór), chceme napomôcť k výchove nastupujúceho publika, pre ktoré sa stane umenie zrozumiteľnejším, čo mu pomôže nazerať
na komplexnosť okolitého sveta s novým pohľadom, zahrňujúcim na jednej strane rešpekt k hodnotám, a na strane druhej otvorený dialóg na inšpiratívne podnety.